GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
ekonomické poradenství, zpracování podnikatelských záměrů a finančních plánů pro zajištění financováníTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - vedení účetnictví ,účetní poradenství


Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Produkty, ceny

A. Finanční plán

B. Podnikatelský záměr

C. Ostatní

Ceník poskytovaných služeb ve formátu PDF

A. Finanční plán

Finanční plán je sestavován především podnikatelskými subjekty, ale i nevýdělečnými organizacemi a státem, za účelem stanovení a podpory dosažení cílů hospodaření. Finanční plánování se vždy vztahuje ke konkrétnímu časovému období a z tohoto hlediska je lze rozlišit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Finanční plánování slouží k definování, plánování, posouzení a řízení finančních zdrojů, umožňuje optimalizovat výběr finančních zdrojů. Finanční plánování slouží i ke sledování a zajištění likvidity a finanční stability.

Předložení finančního plánu bývá standardně vyžadováno bankami a ostatními finančními institucemi, jako součást žádosti o úvěr.

Rozsah požadovaných služeb – Finanční plán

Hodinová sazba

Krátkodobý, střednědobý finanční plán malého rozsahu (na období do tří let) ve struktuře běžných finančních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu), podle vzoru předloženého bankou, včetně přílohy – stručného popisu použitých zdrojů dat, zdůvodnění předpokládaného vývoje, … . Předpoklad časové náročnosti … 5 až 10 hodin, dle míry spolupráce klienta a banky.

500,00 – 800,00 Kč

Střednědobý finanční plán středního rozsahu (na období od tří let do pěti let) ve struktuře běžných finančních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu), obvykle podle vzoru předloženého bankou, včetně přílohy – stručného popisu použitých zdrojů dat, zdůvodnění předpokládaného vývoje, … . Předpoklad časové náročnosti … 5 až 15 hodin, dle míry spolupráce klienta a banky.

500,00 – 1.000,00 Kč

Dlouhodobý finanční plán (nad pět let) v obvyklém rozsahu a ve struktuře běžných finančních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu), podle vzoru předloženého bankou, včetně přílohy – stručného popisu použitých zdrojů dat, zdůvodnění předpokládaného vývoje, … . Předpoklad časové náročnosti … 10 až 20 hodin, dle míry spolupráce klienta a banky.

500,00 – 1.200,00 Kč


U úvěrů od 3.000.000,00 Kč výše lze cenu za poskytnuté služby sjednat též procentní sazbou (formou provize) a to v rozsahu 0,5 % až 1 % z celkové výše úvěru poskytnutého bankou nebo jinou finanční institucí.

Rozsah požadovaných služeb a cena za poskytnuté služby je stanovena vzájemnou dohodou, písemně, obvykle formou Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Ceny za poskytnuté služby uvedené výše v Ceníku poskytovaných služeb jsou orientační a jejich dohodnutá výše by měla odpovídat skutečnému rozsahu poskytnutých služeb (přednostní nebo expresní zpracování) a rovněž úrovni a rozsahu podkladů, poskytnutých klientem/zadavatelem ke zpracování finančního plánu.

Úhrada za služby může být na základě vzájemné dohody realizována formou zálohy (záloh) a konečným vyúčtováním za poskytnuté služby.

B. Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je základním plánem pro podnikání. Může se vyskytovat v řadě různých podob a forem, od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků, až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších podnikatelských subjektů a projektů. Podnikatelský záměr je většinou zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, i když to nemusí být podmínkou a může se jednat například o rozšíření předmětů a činností podnikání. Podnikatelský plán velmi často slouží jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora či finanční instituce (poskytnutí úvěru).

Podnikatelský záměr lze vnímat ve dvou úrovních. Vyšší, ideální úroveň představuje ideál, ke kterému se podnikatelský subjekt snaží více nebo méně přiblížit a kterého patrně nikdy nedosáhne, pokud si nestanoví své cíle příliš nízko. Nižší, obecná úroveň potom představuje dlouhodobou podnikatelskou strategii, se kterou se podnikatelský subjekt snaží svojí činnost držet v co nejužším souladu. V zájmu udržení pozitivního dynamického vývoje podnikatelského subjektu by proto mělo průběžně docházet k revizím a korekcím podnikatelského záměru v souladu s nově nabytými zkušenostmi a změnami podnikatelského prostředí.

Rozsah požadovaných služeb – Podnikatelský záměr

Hodinová sazba

Podnikatelský záměr malého rozsahu, v rozpětí finanční náročnosti do 200.000,00 Kč a s nižšími nároky na rozpracování, rozsah a na odbornost související s vypracováním záměru. Předpoklad časové náročnosti … 10 až 20 hodin, dle míry spolupráce klienta a rozsahu výchozích podkladů zajištěných klientem.

600,00 – 800,00 Kč

Podnikatelský záměr středního rozsahu, v rozpětí finanční náročnosti od 200.000,00 Kč do 1.000.000,00 Kč a spíše s nižšími nároky na rozpracování, rozsah a na odbornost související se vypracováním záměru. Předpoklad časové náročnosti … 20 až 30 hodin, dle míry spolupráce klienta a rozsahu výchozích podkladů zajištěných klientem.

600,00 – 1.200,00 Kč

Podnikatelský záměr malého rozsahu, v rozpětí finanční náročnosti od 1.000.000,00 Kč nebo s vyššími nároky na rozpracování, rozsah a na odbornost související s vypracováním záměru. Předpoklad časové náročnosti … více jak 30 hodin, dle míry spolupráce klienta a rozsahu výchozích podkladů zajištěných klientem.

Od 800,00 Kč


U podnikatelských záměrů, jejichž součástí je úvěr nad 3.000.000,00 Kč, lze cenu za poskytnuté služby sjednat též procentní sazbou (formou provize) a to v rozsahu 0,5 % až 1 % z celkové výše úvěru poskytnutého bankou nebo jinou finanční institucí, případně v kombinaci s hodinovou sazbou.

Rozsah požadovaných služeb a cena za poskytnuté služby je rovněž stanovena vzájemnou dohodou, písemně, obvykle formou Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Ceny za poskytnuté služby uvedené výše v Ceníku poskytovaných služeb jsou orientační a jejich dohodnutá výše by měla odpovídat skutečnému rozsahu poskytnutých služeb (přednostní nebo expresní zpracování) a dále též úrovni a rozsahu podkladů, poskytnutých klientem/zadavatelem ke zpracování podnikatelského záměru.

Úhrada za služby může být na základě vzájemné dohody realizována formou zálohy (záloh)a konečným vyúčtováním za poskytnuté služby.

C. Ostatní

V souvislosti s vypracováním finančního plánu nebo podnikatelského záměru lze sjednat poskytnutí dalších služeb odborné a technické podpory. Může se jednat například o analýzu stávajícího stavu se zaměřením na optimalizaci informačního systému (daňová evidence, účetnictví, …), na hledání rezerv při snižování nákladů nebo při zvyšování výnosů. Rovněž lze sjednat průběžné sledování vývoje reálné skutečnosti v porovnání s plánem, včetně návrhů na korekci nebo optimalizaci, případně návrhů na další opatření. V rámci technických možností, daných používaným softwarem, lze zajistit import dat do účetnictví a promítnutí plánu v porovnání se skutečností do tiskových sestav.

Vzhledem k charakteru ostatních služeb, k jejich rozmanitosti a počtu jejich variant a kombinací, nelze jejich cenu paušalizovat. V případě dohody bude cena vždy předem kalkulována a stane se součástí celkové dohody o ceně a Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo dodatku k již uzavřené smlouvě.


Ceník poskytovaných služeb ve formátu PDF